NEWS, PUBLICATIONS & EVENTS
06/06/2016
Country risk and economic studies

24 nations warming up for the EURO 2016

Contact


HONG KONG

Leo CHAK
T. +852 2585 9188
leo.chak@coface.com
 
CHINA
 
Chloe CHENG
T. +86 21 6171 8100
chloe.cheng@coface.com
 
TAIWAN
 
Grazia LI
T. +886 2 7734 0287
grazia.li@coface.com 

Top
  • 繁體
  • English
  • 简体